Automation hot stamping machine, screen printing machine, pad printing machine, Customize, design, manufacturer, solution

6 产品信息 显示 1 - 6

瓶盖顶部烫金机

品牌 : 高宝牌
原产地 : 中国

CNY ¥ 150000

瓶盖侧边烫金机

品牌 : 高宝牌
原产地 : 中国

CNY ¥ 155000

管型瓶盖烫金机

品牌 : 高宝
原产地 : 中国

CNY ¥ 158000

异型瓶盖烫金机

型号 : H-TAR
品牌 : 高宝

CNY ¥ 165000

自动A4纸片烫金机

型号 : H-TC1520AP
品牌 : 高宝

CNY ¥ 86000

卷材烫金机

型号 : H-TC3025RR
品牌 : 高宝

CNY ¥ 300000

6 产品信息 显示 1 - 6